วัดไทยสไตส์โกธิค พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร Wat Niwetthammaprawat อยุธยา

ที่อยู่วัด
ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร05

ประวัติวัด
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร09
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางประอิน ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง โดยใช้ศิลปะแบบโกธิค (Gothic) โดยเฉพาะพระอุโบสถของวัด ที่เป็นอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร17

ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐาน“พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” เป็นพระประธาน ซึ่งออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยใช้การผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน นอกจากนี้บริเวณฐานบุกชีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์ ช่องหน้าต่างเจาะไว้เป็นหน้าต่างโค้ง และเมื่อหันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน จะเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ประดับด้วยกระจกสีที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งหาชมจากที่ใดในเมืองไทยไม่ได้

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร28
นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของวัดยังมีจุดที่่น่าสนใจอีกหลายแห่ง อาทิ “หอประดิษฐานพระคันธารราฐ” ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน, หอประดิษฐาน “พระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก” ซึ่งอยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่หน้าพระอุโบสถ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปในสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี, “สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์” ที่ซึ่งรวบรวมหินชนิดต่างๆ ไว้ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินชนวน รวมถึงเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่ม และยังมีอัฐิของเจ้านายราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์, กุฏิของพระสงฆ์แต่ละหลังที่ก่อสร้างในสไตล์บ้านทรงยุโรป เป็นต้น

พระมหาโพธิ์

พระพุทธศิลาเก่าแก่ศิลปะลพบุรีปางนาคปรก ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ

พระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แรกสร้างเพื่อใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส แต่มีขนาดเล็กจึงปรับเปลี่ยนใช้เป็นพระตำหนักประทับ สำหรับสมาชิกในราชกุลที่ทรงผนวช ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ประทับจำพรรษาเป็นพระองค์แรก เมื่อคราวผนวช พ.ศ. 2426 เพื่อสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีเจ้านายมาประจำพรรษที่วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้ และในระหว่างทรงจำพรรษสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์แบบเรียนภาษาไทย “ตำราเรียนเร็ว” เพื่อทดลองใช้สอนเด็กนักเรียนด้วยหลักสูตรแบบใหม่เป็นครั้งแรก

ศาลาการเปรียญหรือพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์

อาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เดิมเป็นศาลาการเปรียญ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์


ประมวลภาพวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร


การเดินทางมาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บางปะอิน

(Visited 239 times, 1 visits today)