ชมศิลปะการสร้างวัดแบบล้านนา ที่งดงาม วิจิตร สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

วัดป่าดาราภิรมย์  (Watpa  Darabhirom)  ตั้งอยู่ที่ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าวัดมีคลองชลประทานแม่แตงไหลผ่าน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี ประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๑๐.๐๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่อาณาเขตของวัด ๒๖ ไร่

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัด ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑
 • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อที่กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
 • และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓
 • ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ อันเป็นปีเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 

สังกัด : คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

บริเวณภายในวัดป่าดาราภิรมย์  :

 • พระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปสุโขทัย พระนามว่า “พระสยัมภูโลกนาถ”
 • พระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ศิลปสุโขทัยประยุกต์ พระนามว่า “พระพุทธการุญกิตติคุณขจร”
 • มณฑปพระเจ้าทันใจ มณฑปเป็นศิลปล้านนาแบบเชียงตุง ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนสิงห์
 • หอกิตติคุณ
 • พระวิหารหลวง
 • พระมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider

ภาพบรรยากาศวัดป่าดาราภิรมย์

แผนที่วัดป่าดาราภิรมณ์

(Visited 508 times, 1 visits today)