วัดวังพุไทร Wat Wang Pusai เพชรบุรี

วัดวังพุไทร19

ที่ตั้งวัดวังพุไทร
เลขที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรติตต่อ 032-494 234

วัดวังพุไทร02

ประวัติวัดวังพุไทร
วัดวังพุไทรสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 เหมาะแก่การจะสร้างเป็นวัดเป็นสำนักปฏิบัติสมณธรรมของพระภิกษุ สามเณร ทั้งเป็นที่รวมศรัทธารวมใจเป็นที่อาศัยบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงได้ทรงพระเมตตารับการก่อสร้างวัดวังพุไทรไว้ในพระอุปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์และทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดวังพุไทร คณะสงฆ์มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ได้ประกอบพิธีสมมิตสีมาเป็นที่เรียบร้อย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และเป็นสิริมงคลแก่วัดวังพุไทรและพสกนิกรพุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่าง

ภาพบรรยากาศวัดวังพุไทร จังหวัดเพชรบุรี

การเดินทางมาวัดวังพุไทร เพชรบุรี

(Visited 417 times, 1 visits today)