หมวดหมู่: สมุทรสาคร

วัดน่วมกานนท์  (Wat Nuam Kanon) พระนอนองค์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  ที่ตั้งวัด ตั้งอยู่เ. . .

· สักการะบูชาหลวงปู่เชย แวะซื้อ/ทาน ลอดช่องวัดเจษฏ ณ วัดเจษฎาราม Wat Chetsadaram พระอารามห. . .