หมวดหมู่: สมุทรสาคร

วัดน่วมกานนท์  (Wat Nuam Kanon) พระนอนองค์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ จ.สมุทรสาคร ที่ต. . .

· สักการะบูชาหลวงปู่เชย แวะซื้อ/ทาน ลอดช่องวัดเจษฏ ณ วัดเจษฎาราม Wat Chetsadaram พระอารามห. . .