หมวดหมู่: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ Wat Tham Khuha Sawan อุบลราชธานี “อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม” ก. . .

สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมาก    วัดป. . .