ป้ายกำกับ: พระประธาน

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์. . .