ป้ายกำกับ: พุทธมณฑล

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์. . .