วัดโปรดเกศเชษฐาราม Wat Protketchettharam

พระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง ชมจิตรกรรมไทยที่ถูกซ่อนไว้

ที่ตั้งวัดโปรดเกศเชษฐาราม
เลขที่ ธรรมสภาเชษฐาราม 45 หมู่ 11 ซอยวิธานธรรมวัตร ถนนทรงธรรม ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทร02-4625484, 02-4634584
เจ้าอาวาส -พระครูวิสิฐธรรมรส (บุญสม ธมฺมรโส)
สำนักปฏิบัติธรรม วัดโปรดเกศเชษฐารามเปิดเป็นประจำทุกวัน สามารถติดต่อบวชชีพราหมณ์ได้

ประวัติวัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สามัญ

เดิมชื่อวัดปากคลอง เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราว พ.ศ. 2365 โดยพระยาเพชรพิชัย (เกศ) นายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ สร้างขึ้นฝั่งตรงกันข้ามกับวัดไพชยนต์พลเสพย์ สิ่งสำคัญภายในวัด อาทิ พระเจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่ พระมณฑปสถาปัตยกรรมไทยรูปเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ตั้งอยู่กลางสระมีน้ำล้อมรอบ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยศิลาแลงลวดลายในพระบาทประดับมุกสวยงามมาก พระอุโบสถเก๋งจคนตามแนวกำแพงแก้วที่รายล้อมพระอุโบสถ พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถพระพุทธไสยาสน์ พระะพุทธรูปในพระมณฑปเป็นพระศิลาแลงปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรตามพุทธลักษณ์ว่าปางขนมต้น พระปางห้ามสมุทร และพระนครศาสดา ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2443 โดยพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม ธนบุรี

เป็นโบราณสถานที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของชาวต่างชาติ (ทั้งตะวันออกและตะวันตก)พระอุโบสถมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมอญเก่า ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถา ประดับลายครามโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ทรงลังกา ภาพเขียนสีน้ำมัน พระอุโบสถมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมอญเก่า ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถา ประดับลายคราม ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพักตร์งามมาก พระมณฑปหลังคามุงด้วยกระเบื้องรางรายล้อมด้วยเก๋งจีน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มีพระปรางค์ที่มุมทั้งสี่ด้าน ภายในพระมณฑปมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดับมุก

Φ

บรรยากาศในวัดโปรดเกศเชษฐาราม

previous arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider

การเดินทางไปวัดโปรดเกศเชษฐาราม

Comments

comments