โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมเหยงคณ์

เปิดรับสมัคร เรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 3 แผนก
1. แผนก บาลี-บาลีศึกษา ระดับชั้น ปธ.1.2- ปธ.9
2. แผนกธรรม – ธรรมศึกษา ระดับชั้น ตรี โท เอก
3. แผนกพระอภิธรรม เรียนรู้ความจริงของชีวิต จิต เจตสิก รูป นิพพาน ธรรมที่เป็น กุศล อกุศล วิบาก เป็นต้น เพื่อดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

รับสมัครทั้ง พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา คฤหัสถ์
ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน ภายในวัดมเหยงคณ์
โทรศัพท์ 035-881-604, 083-079-9302