มาฆบูชา ไหว้พระ แขวนโคม
ชมไฟ ถ่ายรูป ปิดทองลูกนิมิต
8 ก.พ. 2563

วันมาฆบูชา ไปเวียนเทียนกัน เวลา 20.00 น.
21 วัน 21 คืน วันที่ 3 – 23 ก.พ. 2563
ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา