ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม
ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561

ไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล

วัดที่ร่วมจัดกิจกรรม
1. วัดพระเชตุพนวิมงมังคลาราม
2. วัดอรุณราชวราราม
3. วัดราชโอรสราม
4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
6. วัดบวรนิเวศวิหาร
7. วัดราชบิธสถิตมหาสีมาราม
8. วัดสุทัศนเพทวราราม
9. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
10. วัดวชิรธรรมสาธิต

บริการรถโดยสารประจำทางไม่คิดค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-209-3728