วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
Wat Niwet Thammaprawat Ratchaworawihan, Ban Len Subdistrict, Bang Pa-In District Phra Nakhon Si Ayutthaya.

“วัดไทยศิลปะแบบโกธิค (Gothic) พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร 
เปิดประสบการณ์นั่งชิงช้าข้ามน้ำเพื่อเข้าชมวัดตั้งอยู่เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา 
สักการะบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส  พระประธานในพระอุโบสถ”


วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

ที่อยู่วัด ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ประวัติวัด วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร09

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางประอิน ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง โดยใช้ศิลปะแบบโกธิค (Gothic)

โดยเฉพาะพระอุโบสถของวัด ที่เป็นอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร28

บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส”  เป็นพระประธาน ซึ่งออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยใช้การผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้บริเวณฐานชุกชีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์ ช่องหน้าต่างเจาะไว้เป็นหน้าต่างโค้ง และเมื่อหันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน จะเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ประดับด้วยกระจกสีที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งหาชมจากที่ใดในเมืองไทยไม่ได้

นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของวัดยังมีจุดที่่น่าสนใจอีกหลายแห่ง อาทิ “หอประดิษฐานพระคันธารราฐ” ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน, หอประดิษฐาน “พระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก” ซึ่งอยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่หน้าพระอุโบสถ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปในสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี

สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์
ที่ซึ่งรวบรวมหินชนิดต่างๆ ไว้ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินชนวน รวมถึงเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่ม และยังมีอัฐิของเจ้านายราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์ กุฏิของพระสงฆ์แต่ละหลังที่ก่อสร้างในสไตล์บ้านทรงยุโรป เป็นต้น

พระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แรกสร้างเพื่อใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส แต่มีขนาดเล็กจึงปรับเปลี่ยนใช้เป็นพระตำหนักประทับสำหรับสมาชิกในราชกุลที่ทรงผนวช ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ประทับจำพรรษาเป็นพระองค์แรก เมื่อคราวผนวช พ.ศ. 2426 เพื่อสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีเจ้านายมาประจำพรรษที่วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้ และในระหว่างทรงจำพรรษาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์แบบเรียนภาษาไทย “ตำราเรียนเร็ว” เพื่อทดลองใช้สอนเด็กนักเรียนด้วยหลักสูตรแบบใหม่เป็นครั้งแรก

พิพิธภัณฑ์

ศาลาการเปรียญหรือพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เดิมเป็นศาลาการเปรียญ

ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


การเดินทางมาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บางปะอิน

Comments

comments