วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
Wat Weluwanaram (Wat Phai Khiao), Don Mueang District, Bangkok
“วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕ สักการะบูชาพระพุทธศาสดาโลกนาถ(หลวงพ่อใหญ่) ในพระวิหารเฉลิมพระเกียรติ วัดปฏิบัติธรรม”

ที่ตั้งวัดเวฬุวนาราม
เลขที่ 449 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ประวัติวัดเวฬุวนาราม
เป็นวัดราษฏร์ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

วิหารเฉลิมพระเกียรติ ประดิษฐานพระพุทธศาสดาโลกนาถ (หลวงพ่อใหญ่)

เดิมสถานที่นี้เป็นหนองป่ากก ตั้งอยู่บ้านสีกัน อำเภอตลาดขวัญ แขวงเมืองนนทบุรี ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “หนองกก” ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งจาริกมาจำพรรษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงได้สร้างที่พักสงฆ์ให้จำพรรษา และเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้จากไปแล้ว ชาวบ้านจึงนิมนต์พระอาจารย์แปลกมาพักจำพรรษา

พระพุทธศาสดาโลกนาถ (หลวงพ่อใหญ่)

จากนั้นจึงได้รับพระราชทานที่นาให้เป็นธรณีสงฆ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเอาตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน “ฉบับที่ 4150 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระเจ้าแผ่นดินสยาม ให้ไว้เป็นสำคัญแก่ “ที่นาธรณีสงฆ์วัดกก” วันที่ 30 กรกฎาคม ร.ศ.120” ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดกก”


ต่อมาในสมัยพระอาจารย์ทองซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 4 ชาวบ้านเกิดศรัทธาได้ถวายบ้านแบบโบราณ สร้างกุฏิถวาย 2 หลังพร้อมกับปลูกต้นไผ่รอบบริเวณวัด เมื่อต้นไผ่เจริญเติบโตขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดกก มาเป็น “วัดไผ่เขียว” และชาวบ้านในละแวกนั้นมีศรัทธาได้พร้อมใจกันสร้างอุโบสถขึ้น ตามประวัติแล้วอุโบสถหลังนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคาม-สีมาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7


ภาพบรรยากาศวัดเวฬุวนาราม


การเดินทางไปวัดเวฬุวนาราม


 

Comments

comments