.
วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Wat Panyanantaram, Khlong Hok Subdistrict, Khlong Luang District Pathum Thani

“ชมเจดีย์พุทธคยาจำลอง เสาหินพระเจ้าอโศก ปรินิพพานวิหาร เรียนรู้ธรรมผ่านภาพ 3 มิติ สักการะบูชาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”
.

ที่ตั้งวัดปัญญานันทาราม
เลขทึ่ 1 หมู่ 10 ซอยวัดปัญญา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซด์ watpanya.org

ประกาศนโยบายวัดปัญญานันทาราม เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส.

  1. ส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส. มาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในวัด ให้เป็นสภานที่สัปปายะ
  2. เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจเข้ามาให้การสนับสนุนดำเนินการระบบ 5 ส.
  3. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัดให้เป็นวัดตัวอย่างโดยใช้แนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส.
  4. ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส. โดยทำ 5 ส. ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ประวัติวัดปัญญานันทาราม

วัดปัญญานันทาราม ก่อตั้งจากดำริของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์คนสำคัญของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือ พุทธทาสภิกขุ  ละผู้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต

โดยมีคำปรารภในการก่อตั้งวัดไว้ว่า… สร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาทให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้อง ให้มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุมากเกินไป และได้มอบหมายให้ พระมหาสง่า สุภโร (ปัจจุบัน พระปัญญานันทมุนี) พระมหามานพ ปญฺญาวชิโร และพระมหาสมโภช ฐิติญาโณ ร่วมสนองงานก่อสร้างวัด และกิจกรรมงานเผยแผ่พระศาสนา โดยมุ่งเน้นการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมตามหลักธรรมวินัย จนเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่ง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดชื่อ วัดปัญญานันทาราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537


วัดปัญญานันทาราม ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นในการใช้กระบวนการบูรณาการศาสนธรรมเข้าสู่การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียนถึงมหาวิทยาลัย เช่น ใช้ศีลธรรมผ่านการจัดกิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร” “ค่ายพุทธธรรม” ด้านประชาชนและข้าราชการซึ่งอยู่ในวัยทำงานและผ่านการใช้ชีวิตมาพอสมควร จะนำหลักธรรมหรือหัวข้อความรู้ทางพุทธศาสนาทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เรียกว่า “ค่ายคุณธรรม” โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย


บรรยากาศโดยรวมของวัด สวยงามร่มรื่นสมกับเป็นสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม มีชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาที่ทางวัดจัดกิจกรรมให้ พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วม มีทั้งประเพณีที่มีสืบทอดมายาวนาน และกิจกรรมการบวชเนกขัมมะ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนา ตามเจตนารมณ์ที่พึงกระทำ


เป็นวัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินมา 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวัดปัญญานันทาราม และทรงปลูกต้นสาละเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ สวนสาละ และพระราชทานนามว่า “สวนสาละสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ไฮไลท์ของวัดปัญญานันทาราม

จุดที่ 1 เจดีย์พุทธคยาจำลอง (พุทธมหาเจดีย์)

จุดที่ 2 ภาพ 3 มิติสอนธรรมะ ห้องพุทธบารมี ห้องชั้นล่างของพุทธมหาเจดีย์

จุดที่ 3 ปรินิพพานวิหาร (กุสินารา)

จุดที่ 4 ลานหินโค้ง (ธัมเมกขสถูป)

จุดที่ 5 เจดีย์ระฆัง

จุดที่ 6 ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

จุดที่ 7 พระอุโบสถธรรมชาติ


ภาพบรรยากาศวัดปัญญานันทาราม

พระคันธกุฎีจำลอง (สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า)
ธัมเมกขสถูปจำลอง (สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา)
พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง (สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้)


การเดินทางไปวัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

#เที่ยววัดสวย  #ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด #วัดปัญญานันทาราม #สวนสาละสมเด็จพระเทพ

©เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล


Comments

comments