วัดนาบุญ (คลอง ๙) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

Wat Na Boon (Khlong 9), Rangsit Subdistrict, Thanyaburi District, Pathum Thani.

“วัดเก่าแก่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ติดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ สักการะบูชาพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย พระพุทธรูปคู่ใต้ต้นโพธิ์ พระพุทธโสธร หลวงปู่ทวด หลวงพ่อโต”


วัดนาบุญ01

ที่ตั้งวัดนาบุญ
เลขที่ 130 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

วัดนาบุญ

ประวัติวัด
วัดนาบุญสร้างขึ้นเมื่อประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2427 – 2437 โดยได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินให้เป็นวิสุงคามสีมา เขตอาวาสสงฆ์ (หมู่บ้านพระอารามสงฆ์) ซึ่งมีท่านเสด็จในกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ พระน้องยาเธอในรัชกาลที่ 5 เป็นประธานผู้ขอพระราชทานที่ดิน และริเริ่มสร้างวัดขึ้นอุทิศถวายเป็นพระอารามสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์ได้พำนักอาศัยอยู่ปฏิบัติพุทธศาสนกิจ ตามพระธรรมวินัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ทว่าหลักฐานในกระแสพระบรมราชโองการที่พระราชทานมาให้ในครั้งแรกนั้นได้อันตรธานสูญหายและเลอะเลือนไปเสีย

วัดนาบุญ_4

วัดนาบุญ
นี้เดิมเมื่อได้เขตเป็นอาวาสแล้วได้ประทานนามว่า “วัดนาบุญ ปุญญเขตดาราราม” ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่ง มุงด้วยสังกะสี มีคูน้ำล้อมรอบอุโบสถเป็นเขตนิมิตร เพื่อทำสังฆกรรม (ที่เรียกว่าโบสถ์น้ำ) ต่อมาโบสถ์นี้ ได้ชำรุดทรุดโทรมผุพังลงมาก จึงทำการรื้อถอนออกแล้วสร้างอุโบสถเป็นตัวตึกคอนกรีตขึ้นใหม่ ดังที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน แล้วขอพระราชทานอุญาตผูกพัทธสีมาขึ้นใหม่ เพื่อเป็นเขตในการประชุมสงฆ์ เพื่อทำสังฆกรรมกิจของสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา

แรกเริ่มสร้างเดิมมีกุฏิ 3 – 4 หลัง เป็นเรือนไม้ทรงไทยมุงสังกะสี มีศาลาการเปรียญไม้มุงด้วยสังกะสี 1 หลัง ไว้บำเพ็ญกุศล ทำบุญถวายทานต่อ ๆ มาจึงได้สร้างพระอุโบสถและมณฑป ซึ่งสร้างด้วยไม้และหลังคามุงด้วยสังกะสี เช่นเดียวกันทั้งสิ้นต่อมาจนปัจจุบัน ได้ทำการพัฒนาก่อสร้างขี้นใหม่เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 หลัง 12 ห้องแบบไม 2 ชั้น 2 หลัง และเป็นแบบเรือนแถว ใต้ถุนสูงอีก 7 หลัง พร้อมทั้งหอสวดมนต์ และศาลาการเปรียญคอนกรีต ขึ้นใหม่อีก 2 หลัง ใต้ถุนสูง 2 เมตรครึ่ง อย่างละ 1 หลัง


ภาพบรรยากาศวัดนาบุญ คลอง9 รังสิต ปทุมธานี

พระอุโบสถ
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
พระพุทธโสธร


การเดินทางไปวัดนาบุญ คลอง 9 รังสิต ปทุมธานี

Comments

comments