วัดสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
Sam Khok Temple, Sam Khok Subdistrict, Sam Khok District, Pathum Thani.
“วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น สักการะหลวงพ่อโตพระประธานในพระอุโบสถสีขาว งดงาม ด้านหน้าโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก”

  • วัดสามโคก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
  • สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
  • FB : วัดสามโคก
  • มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์

พื้นที่ตั้งวัด ด้านทางทิศเหนือยาว ๑๘๐ เมตร ติดต่อกับคลองเกาะปิ้น ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองบ้านธาตุ ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๘๐ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองสาธารณะ

สภาพของวัด เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยคลองสาธารณะและถนนสาธารณะ

ประวัติวัด
วัดสามโคกได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๑๐๐ โดยชาวมอญ ๒ คนพี่น้อง ผู้พี่สร้างวัดเดิมนามว่า “วัดคอใหญ่” ผู้น้องสร้าง “วัดป่าฝ้าย” ปัจจุบันรวมเข้ากับวัดสามโคกแล้ว ชาวมอญแถวนี้มีทั้งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมและอพยพไปมาจากหงสาวดีอยู่ตลอดมาหลายครั้งหลายสมัย

วัดนี้จึงถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะขณะที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้น วัดนี้กำลังจัดงานฉลองอุโบสถ  นามวัดต่อมาได้เปลี่ยนตามนามท้องถิ่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๑๗

การศึกษา ทางวัดได้เปิดการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐

ถาวรวัตถุ วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน

พระอุโบสถสีขาว

ปูชนียวัตถุ วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ นามว่า “หลวงพ่อโต”

รายนามเจ้าอาวาส ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการผิว สงฺกจฺโจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๕๒๒)
๒. พระผิน ฐิติโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๗)
๓. พระมหาวันชัย สนฺตจิตฺโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐)
๔. พระอธิการสมพงษ์ กตปุญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน ) หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนที่ไปวัดสามโคก

 

Comments

comments