วัดป่าเกด ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Wat Pa Ket, Song Khanong Subdistrict, Phra Pradaeng District, Samut Prakan.
“สักการะบูชาพระประธานปางมารวิชัยในพระอุโบสถ วัดเก่าแก่ สมัยรัชกาลที่ ๓”

·

ที่ตั้งวัดป่าเกด
เลขที่ 24 หมู่ 3 บ้านป่าเกด ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ประวัติวัดป่าเกด
วัดป่าเกด เป็นวัดโบราณ ท่านผู้รู้เล่าว่า สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพฯ เป็นผู้สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระอุโบสถที่มีลักษณะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ โดยหน้าเป็นรูปครุฑอันวิจิตรตระการตา รวมถึงพระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 3 และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารที่เล่าเรื่องการผจญมารของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ศิลปะแบบประเพณีนิยมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชุมชน

ภาพบรรยากาศวัดป่าเกด

การเดินทางไปวัดป่าเกด

โดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและธรรมดา ขสมก. สาย 82, 138 และรถร่วมบริการ สาย 6 ไปลงตลาดพระประแดงแล้วต่อรถประจำทางสายพระประแดง-บางกอบัว

Comments

comments