วัดหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมือง อุทัยธานี
Wat Hat Thanong, Hat Thanong Subdistrict, Mueang District, Uthai Thani.
“ท่องเมืองเก่า ชมศิลปะโบราณ สักการะบูชาพระประธานในพระอุโบสถและพระปรางค์เจดีย์”

ที่ตั้งวัดหาดทนง
เลขที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ประวัติวัดหาดทนง
วัดหาดทนง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๕๐ ตารางวา อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือยาว ๕ เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับลําคลองและที่ดินของนายแกะ
ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๗ วา ติดต่อกับที่ดินของนายเล็ก
ทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับลําคลอง
ทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๑๒ วา ติดต่อกับที่ดินของนายผล
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีแม่น้้าเจ้าพระยาผ่านหน้าวัด และมีถนนสายอุทัยธานี – นครสวรรค์ ตัด
ผ่าน การคมนาคมสะดวก

พระอุโบสถ-พระวิหาร-พระปรางค์เจดีย์
ศาลาการเปรียญ

อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี
– อุโบสถ
– วิหาร
– ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
– หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๓ หลัง

พระประธานในพระอุโบสถ

สําหรับปูชนียวัตถุมี
– พระประธานในอุโบสถ และปรางค์

พระปรางค์เจดีย์

วัดหาดทนงสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ เดิมเรียก “งัดภูมิฐารามราษฎร์เจริญ”
เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๒ มีโรงเรียนประถมศึกษาของทาง
ราชการตั้งอยู่วัดนี้ด้วย

เจ้าอาวาสมี พระภิกษุอยู่ปกครองวัดเท่าที่ทราบนามมี ๔ รูป คือ
รูปที่ ๑ หลวงพ่อปั้น
รูปที่ ๒ หลวงพ่อทรัพย์
รูปที่ ๓ หลวงพ่อเกลี้ยง
รูปที่ ๔ พระต่วน ฐิตทินฺโน


ภาพบรรยากาศวัดทนง

Comments

comments