วัดเขาพุทธโคดม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Khao Phutthakodom Temple Surasak Subdistrict, Si Racha District, Chonburi

“สถานวิปัสสนากรรมฐาน สายพุทโธ, สักการะขอพรพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ”


ที่ตั้งวัดเขาพุทธโคดม
เลขที่ 42/2 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 35 (ซอยวัดเขาพุทธโคดม)
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สอบถามการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่ 038-772944

ประวัติวัดเขาพุทธโคดม
วัดเขาพุทธโคดม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความเจริญทางวัตถุสูง รอบๆเขาเต็มไปด้วยชุมชนที่อาศัยอยู่ แหล่งพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม สถานที่ตั้งวัดอยู่บนเขาห่างจากชายทะเลประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ เมตร และหันหน้าไปทางทะเล เมื่ออยู่ที่วัดจึงได้รับลมทะเลและมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสวยงาม

ภายในวัด มีการปลูกสร้างอาคารเป็นที่ประชุมอบรม ที่พัก และกุฏิจำนวนมาก เหมาะสำหรับเป็นสถานที่เรียนของภิกษุ-สามเณร เป็นสถานที่ฝึกอบรม พร้อมมีที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น คงสภาพป่าไว้ โดยปลูกอาคารต่างระดับแบบขั้นบันได

ดังนั้น แม้ภายในวัดจะมีผู้พักอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมจำนวนมาก แต่ก็ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้ และยังคงมีความสงบ วิเวก ด้วยสัดส่วนของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ที่กลมกลืน

พระครูสาธุกิจจานุรักษ์ (เช็ง ปุญฺญเตโช) (สัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2546) เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดมกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.2505 ขณะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเขาพระพุทธบาทบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีญาติโยมที่อยู่บริเวณเขาพระครู ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเขาพุทธโคดมในปัจจุบัน นิมนต์ให้ไปสร้างวัดที่บริเวณเขาพระครู ประกอบกับในขณะนั้น เป็นช่วงที่ท่านกำลังแสวงหาสถานที่สงบ เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามสมณวิสัย ซึ่งเมื่อได้พิจารณาพื้นที่แล้ว เห็นว่ามีสภาพพื้นที่เป็นเป็นไร่มันสำปะหลังอยู่ชายเขา เหนือขึ้นไปบนเขามีสภาพป่า เหมาะสมที่จะสร้างเสนาสนะบริเวณชายเขา และมีที่วิเวกบนเขา เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงได้มาพำนักที่เขาพระครู และเริ่มต้นพัฒนาเพื่อให้เป็นวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมามีภิกษุมาจำพรรษาและชาวบ้านมาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนามากขึ้น สภาพแวดล้อมก็ร่มรื่น พอหาความสงบได้ อีกทั้งยังมีพลังศรัทธาของญาติโยมชาวศรีราชา ช่วยหาเงินสมทบทุนซื้อที่ดินขยายอาณาเขตเพื่อสร้างวัด แล้วญาติโยมก็ช่วยกันตัดทาง ถางป่า ก่อสร้างกุฏิที่จำพรรษาของภิกษุ เกิดเป็นที่พักสงฆ์ใน พ.ศ.2506 โดยมีการสอนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาแก่ญาติโยมด้วย

นายทองหล่อ ทองบุญรอด ได้สละกำลังกายและทรัพย์สิน สร้างถังน้ำ ตัดถนนลาดยาง เพื่อความสะดวกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สร้างกุฏิ วิหารใหญ่ มีพระพุทธรูปปางพุทธไสยาสน์ประดิษฐานไว้ในวิหาร และสร้างบันไดขึ้นสู่วิหารและกุฏิซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้ภิกษุเดินไปบิณฑบาตโดยสะดวก มีที่ประชุมและที่ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ โดยได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิบรรพบุรุษไว้ที่วิหารด้วย นับเป็นผู้อุปการะในการสร้างวัดคนสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดเขาพุทธโคดม


วัดเขาพุทธโคดม ได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมชาวศรีราชาและที่อื่นๆ สละปัจจัยทำบุญเพื่อก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด และได้ยกระดับขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎของคณะสงฆ์ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตั้งให้เป็นวัด ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ชื่อว่า “วัดเขาพุทธโคดม” (พระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้ตั้ง) มีพระครูปลัดเช็ง ปุญฺญเตโช เป็นเจ้าอาวาส และได้รับพระบรมราชโองการ พระราชทานวิสุงคามสีมา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 มีที่ดินของวัด 7 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มีเนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2522 ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาขึ้น โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

การเดินทางมาวัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา ชลบุรี

Comments

comments