วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Wat Pa Khao Phu Wanaram (Net Dee), Bang Phra Subdistrict, Si Racha District, Chonburi
“สำนักปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ เงียบสงบ ร่มรื่น”

วัดป่าเขาพุนวาราม8

ที่ตั้งวัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี)
หมู่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20130
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-777 636
facebook.com/วัดป่าเขาพุวนาราม-785482024816857

วัดป่าเขาพุนวาราม ป้ายวัดป่าเขาพุนวาราม

ประวัติวัดป่าเขาพุวนาราม

พ.ศ. 2509 นามมิ้น เนตรดี มีจิตศรัทธาใน พระครูวิสุทธิสังวร (ใช่ สุชีโว) เจ้าอาวาสวัดป่าลิไลยวัน (เขาฉลาก) ได้มอบที่ดินบริเวณเชิงเขาปู่เจ้า เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา โดยมีหลักฐานเป็น ส.ค. 1 เลขที่ 321 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2498 โดยบริเวณดังกล่าว เป็นที่ดอย พื้นที่ราบ ดินปนทรายใช้ทำไร่มันสำปะหลัง และปลูกมะม่วง เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และทางพระครูวิสุทธิสังวร ได้ส่งพระภิกษุ สามเณร ไปพักปฏิบัติธรรมตลอดมามากบ้างน้อยบ้าง วัดป่าเขาพุนวาราม1

จนกระทั่งปี 2531 ได้ส่ง พระสมเดช ฐิติสมฺปนฺโน สัทธิวิหาริก ซึ่งอุปสมบทได้ 5 พรรษา มาดูแล จัดการขออนุญาต ต่อทางราชการเพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฏหมาย แต่ปรากฏว่า มีเนื้อที่ไม่ถึง 6 ไร่ ตามกำหนด ขอสร้างวัดคือต้องมีเนื้อทีตั้งแต่ 6 ไร่ขึ้นไป จึงจะอนุญาต แต่นายสาโรจน์ สลิลสิริเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่ดินได้ใช้ชื่อ คุณแม่อุไร สลิลสิริ ขออนุญาตตั้งสำนักสงฆ์ และทางคณะสงฆ์ จังหวัดชลบุรี โดยพระพิมลธรรม เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ที่ 9/2531 เรื่องอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรพำนักอาศัยพื่อดูแลรักษาเสนาสนะฯ และตั้งชื่อให้ว่า สำนักสงฆ์เนตรดีอุดมคุณ โดยได้ใส่นามสกุล ของนายมิ้น เนตรดี ผู้ถวายที่ไว้ด้วย

วัดป่าเขาพุนวาราม2

ในปี พ.ศ. 2536 ทางราชการได้มีประกาศปิดป่าและให้พื้นทีบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุ นายพิน ประวัติดี ได้จัดทำโครงการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดเสนอต่อทางราชการ ตามข้้นตอนถึงกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำากรรังวัดที่ดินจำนวนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา (โดย วัดครอบคลุมเนื้อที่ ส.ค.1 ของนายมิ้น เนตรดี รวมเข้าไปด้วย โดยอ้างว่าไม่ใช่ที่ดินของนายมิ้น เนตรดี เป็นเนื้อที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุ) และได้ออกหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2542 อนุญาต ให้กรมการศาสนาเพื่อสร้างวัดที่บ้านเขาปู่เจ้า จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ส. 2572 (เป็นเวลา 30 ปี)

วัดป่าเขาพุนวาราม6

วัดป่าเขาพุนวาราม5

นายพิน ประวัติดี จึงได้ดำเนินการ ขออนุญาตสร้างวัดต่อ และได้รับหนังสือ อนุญาติให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ทางผู้ได้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้น สมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ได้ จึงได้ดำเนินการขออนุญาต ตั้งวัดและได้รับประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดป่าเขาพุวนาราม” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยมีพระครูประศาสน์ธรรมนันท์ (สมเดช งามเสมอ) เป็นเจ้าอาวาส และได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตรเมื่อวันที่ 13-21 ก.พ. 2553 ผูกพัทธสีมาเมื่อ 22 ก.พ. 2553


ชมภาพบรรยากาศวัดป่าเขาพุวนาราม

วัดป่าเขาพุนวาราม3 วัดป่าเขาพุนวาราม4 วัดป่าเขาพุนวาราม7 วัดป่าเขาพุนวาราม9 วัดป่าเขาพุนวาราม10

การเดินทาง (แผนที่) วัดป่าเขาพุวนาราม

Comments

comments