วัดสามัคคีบรรพต ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Wat Samakkhi Banphot, Bang Saray Subdistrict, Sattahip District, Chonburi

“สักการะบูชาสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิจันทศรีคุณากรกิตติโสภณบางเสร่และหลวงพ่อโสธร, บูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)”


watsamakkheebanphot-chonburi-4

ที่ตั้งวัดสามัคคีบรรพต
หมู่ 6 ถนนต่อเขตทหารเรือสัตหีบควบคุม – คลองไผ่ (บางเสร่)
ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
www.facebook.com/วัดสามัคคีบรรพต บางเสร่

watsamakkheebanphot-chonburi-12

ประวัติวัดสามัคคีบรรพต
เมื่อปีพุทธศักราช 2491 หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร แต่เดิมแล้วท่านมิได้มีแนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น ” วัดสามัคคีบรรพต ” ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ แต่เนื่องจากท่านเองเป็นผู้ที่ชอบความสงบเพื่อการปฎิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านจึงปลีกตัวมาหาที่วิเวกตามชายภูเขา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฎิบัติธรรมและสถานที่ของวัดสามัคคีบรรพตแห่งนี้ ในอดีตก็เป็นสถานที่สงบ ซึ่งหลวงพ่อก็มักใช้เป็นสถานที่ในการนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานปฎิบัติธรรมแต่ลำพังผู้เดียวอยู่เสมอ

watsamakkheebanphot-chonburi-5
watsamakkheebanphot-chonburi-11

จนถึงพุทธศักราช 2496… คุณแน่งน้อย จรัสวัฒน์ ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาหาซื้อที่ดินเพื่อทำไร่เป็นงานอดิเรก ในแถบพื้นที่ตำบลบางเสร่แห่งนี้และบนพื้นที่ของวัดสามัคคีบรรพตนี่เอง คุณแน่งน้อยเองได้พบกับกุฎิของหลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร ซึ่งสร้างถวายโดยชาวบ้านบางเสร่ชื่อ นายอ้วน มาดี เป็นชาวบ้านตำบลบางเสร่สร้างถวายเป็นกุฎิหลังคามุงจากธรรมดาเพื่อให้หลวงพ่อได้ใช้ในการปฎิบัติธรรม คุณแน่งน้อยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อทองอยู่ จึงได้สอบถามกับหลวงพ่อเพื่อต้องการสร้างวัดเพื่อถวายแก่หลวงพ่อแต่หลวงพ่อฯ ก็ได้ให้ความเห็นว่าในละแวกเดียวกันนี้มีวัดบางเสร่คงคารามอยู่ก่อนแล้ว คงมิอาจสร้างเป็นวัดขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งได้อาจจัดสร้างได้เพียงแค่สำนักสงฆ์เท่านั้น


ต่อมาด้วยศรัทธาอันแรงกล้าคุณแน่งน้อย และชาวบ้านตำบลบางเสร่อันประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่จำรัส โอชะกลิ่น และพระภิกษุนามวิสุทธิสีโล และมีคุณแม่หวล พึ่งแสวงสุขได้พร้อมใจกันถวายที่ดินของตนเองที่อยู่ใกล้เคียงให้คนละ 1 ไร่ และคุณแน่งน้อยก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจนมีที่ดินรวมกันทั้งสิ้นจากแรงศรัทธาจำนวน 12 ไร่เศษ และได้ขอให้หลวงพ่อทองอยู่ ยื่นขออนุญาตเพื่อจัดสร้างเป็นวัดต่อไป. ในการขออนุญาตจัดสร้าง… หลวงพ่อทองอยู่ได้มอบหมายให้ รอ.ปิ่น เสถียรสาคร ซึ่งเป็นไวยาวัจกรในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการขอนุอญาต จนในปีพุทธศักราช 2502 จึงได้รับอนุญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดณ.หมู่บ้านบางเสร่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี (ตามเอกสารใบอนุญาตให้สร้างวัด ลงวันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2505)


watsamakkheebanphot-chonburi-15

watsamakkheebanphot-chonburi-9

หลังจากนั้นชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างกุฎิถาวรขึ้นถวายหลวงพ่อทองอยู่อีก 15 หลัง. จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2508 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความเห็นชอบของเถรสมาคม ให้ตั้งวัดขึ้นในพุทธศาสนานามว่า วัดสามัคคีบรรพตลงวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2508 โดยมี มล.ปิ่น มาลากุล เป็นผู้ลงนามและเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2509 หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร, พระอธิการร่วม จรณธมโม และคณะกรรมการพร้อมด้วยชาวบ้านบางเสร่ได้เริ่มวางรากฐานอุโบสถขนาด 30 เมตร ยาว 40 เมตร กระทั่งวันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2510 จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

การเดินทาง (แผนที่) วัดสามัคคีบรรพต

Comments

comments