กรรมทั้งหลาย
เกิดจากดำริ
มีดำริเป็นแดนเกิด
วิปัสสนาระดับสูง
จะตามดู ตามเห็น ตามระลึกรู้ ดำริ ริ ตริ ตรึก นึก(นึกแรก แรกนึก)ทุกขณะไป

ดำริ ตริ ตรึก นึกนี้ รู้ก็หยุด รูู้ก็หยุด หยุดก็คือดับ
ดับคือนิโรธ
รู้คือมรรค
ดำริซึ่งเกิดพร้อมตัณหาเป็นสมุทัย
รูปนามใดที่ดำริตัณหาตรึกถึงเป็นทุกข์
ิอริยสัจ4ก็จะปรากฏ
พร้อมทั้งกรรมก็ถูกตัดไปในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกัน คือไม่ไหลไปทำกรรม จึงชื่อตัดกรรมตรงที่ตัดริ

ส่วนผลของกรรม(วิบาก)ไม่มีใครตัดได้แม้แต่พระพุทธเจ้า

ส่วนคำว่าแก้กรรมนั้น ได้แก่นโยบายบำเพ็ญกุสลที่ตรงกับปัญหาของตน บำเพ็ญตลอดชีวิต

cof_vivid