การฝึกเป็นคนใจกว้าง…จากหนังสือคัมภีรโบราณ “แนวทางสมานฉันท์”

1. เชื่อว่าความอดทนอดกลั้นไม่ใช่ความอ่อนแอ
2. ไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อย จบได้ก็จบไป
3. ลดตัวตนลง ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความถูกต้อง
4. ต่อว่าคนอื่นให้น้อยลง
5. ถอยหนึ่งก้าว หลีกเลี่ยงการปะทะ
6. ไม่ร่ำร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
7. อ่อนน้อยถ่อมตนคือคุณสมบัติของคนใจกว้าง
8. รู้จักลืมไปเสียบ้าง
9. ให้อภัยคนอื่นก็คือให้อภัยตนเอง
10. เปิดตา เปิดใจ ไม่มองหาจุดด้อยของคนอื่น

ใจ

Comments

comments