การแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

มอง

การแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ หมายถึง การแผ่เมตตาจิตของตนไปยังผู้อื่นสัตว์อื่น แม้จะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบ หรือเป็นศัตรูกันก็ตาม แต่การจะทำเช่นนี้ได้ พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า ให้ทำใจของตนให้เกิดความรักที่บริสุทธิ์ ดุจความรักของแม่ที่มีต่อลูก ถึงจะแผ่เมตตาให้ผู้อื่นได้ผล
การแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ ช่วยตัดเวรสะเดาะกรรมทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีความทุกข์เดือดร้อน เพราะคนเราจะอยู่รวมกันอย่างมีความสามัคคี ก็ต้องมีวิธีหนึ่งที่ถูกบ่มเพาะลงในอุปนิสัยของเรา คือ การมีเมตตาธรรมประจำจิต คิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอมา ด้วยการปลูกความรู้สึกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
การท่องบ่นภาวนาเช่นนี้ มีผลช่วยให้คนไม่มีการทำพูดคิดที่เป้นไปในทางเบียดเบียนกัน ตัดความพยาบาทอาฆาตริษยา นี่คืออำนาจของเมตตาธรรมที่นอกจากสะเดาะกรรมให้กับตนเองแล้ว ยังช่วยคุ้มครองคนรอบข้าง สังคม ประเทศชาติ ให้คลายร้อนจากไฟโทสะ ความคิดเคียดแค้นระหว่างกันลงได้

เมตตาจิต มิใช่อำนวยสุขให้เฉพาะบุคคล แต่มีผลเป็นความสุขต่อส่วนรวมด้วย เพราะในหมู่ชนที่มีเมตตาจิตต่อกัน ย่อมหมดความหวาดระแวง ไม่ต้องจ่ายทรัพย์จ่ายสุข ในการระวัง มีโอกาสประกอบงานอันเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมอย่างเต็มที่ จึงมีแต่ความสุขความเจริญโดยส่วนเดียว

บทแผ่เมตตาทั่วไป

             สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

             อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

             อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

             อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

             สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คาถาแผ่ส่วนกุศล

            อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

            อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

            อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

            อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

            อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

            อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

            อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ