ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง
คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้
คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่ อยู่นา
ตามแต่บุญบาปแล้ ก่อเกื้อ รักษา

จากเรื่องลิลิตพระลอ

sdr