การทำบุญ

การทำบุญ ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทอง
ก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ แถมยังประหยัดอีกด้วย
นั่นคือ การรักษาศีลและการเจริญภาวนา

– สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) –