1

ความทุกข์เป็นบทเรียนของชีวิต

ความทุกข์สอนให้ค้นพบความจริง

อันแท้จริง….

เราจะเห็นความทุกข์ได้เมื่อเรามีสติ

เราจะเข้าใจทุกข์ได้เมื่อเรามีปัญญา…

ทุก ๆ ปัญหาคือครู…