ความเข้าใจผิด….
เข้าใจผิดว่า “ทำดีกับใคร คนนั้นต้องดีตอบ”
ที่ถูกต้อง คือ “เรามีหน้าที่ดี ใครจะดีกับเรา
ไม่ดีกับเรา ไม่ใช่เรื่องของเรา”

คำสอนของท่านพุทธทาส ภิกษุ

เข้าใจผิด