ความเมตตาตนเองอย่างถูกต้อง
มีความสำคัญมิได้น้อยกว่า
ความเมตตาทั้งหลายอื่น

ความเมตตาตนเองคือ
ความระวังรักษาจิตของตน
ให้มีความสุขสงบ…

ที่มา บทพระนิพนธ์เรื่อง แสงส่องใจ สมเด็จพระญาณสังวร