ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง

ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผล

ที่สุดของทานคืออภัยทาน

ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

7ที่สุด

Comments

comments