อย่าแคร์คนอื่นมากกว่าครอบครัว
อย่าตามแต่ใจตัว
จนลืมว่าครอบครัวก็สำคัญ

2ครอบครัว
(พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)