พุทธทาสภิกขุ

เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย
นั่นแหละเป็นเวลาที่เรา….มีความสุขที่สุด
— พุทธทาสภิกขุ–

Comments

comments