ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง
วันนี้สูงสุด พรุ่งนี้อาจตกต่ำ
ไม่มีสิ่งใดแน่นอน หรือยั่งยืนได้เลย
หมั่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลไว้ให้มาก ๆ เถิด
แม้ยามที่ชีวิตตกต่ำ ก็จะมีบุญกุศล
หนุนนำช่วยให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอน
บุคคลที่เป็นคนดีนั้น ย่อมเป็นที่รักไปทั้งสามโลก

– สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก –