กระจาบน้อยพร่ำคำสอน…..

คำสอนของสมเด็จพระสงฆ์ราชเจ้า…

มี…

คนไม่ใช่น้อย ที่เรียนรู้มากมาย อะไรดี อะไรชั่ว รู้ทั้งนั้น แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี

เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้ คือ ….

ไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้…นั่งเอง

คนไม่ใช่น้อย

มี…
คนไม่ใช่น้อย
ที่เรียนรู้มากมาย
อะไรดี อะไรชั่ว รู้ทั้งนั้น
แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี
เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้
ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้
คือ ไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้…นั่นเอง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็นพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

Comments

comments