คนตาย

คนเราเมื่อตายแล้ว บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้
คนฉลาดเปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญเป็นกุศล
ย่อมนำติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้าได้

– หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ –