คนโบราณนั้นเมื่อทำบุญแล้ว

ท่านมักอธิษฐานว่า …
“สาธุ พระคุณเจ้าได้เห็นธรรมอันใด ขอให้ข้าพเจ้าจงได้เห็นธรรมอันนั้น เช่นเดียวกันกับพระคุณเจ้าด้วยเถิด….”