หากคุณพร้อมที่จะ
“เสียสละ”
คุณก็มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ของความเป็น “ผู้นำ” แล้ว