12

ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่าง : สมเด็จพระญาณสังวร 

“ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างเป็นเครื่องส่องทาง เป็นเครื่องนำชีวิต เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง”

Comments

comments