ทำบุญต้องได้บุญจริงหรือ…

จากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ…

ที่ถูกคือ ทำดีไม่ได้อะไร ได้แค่ละกิเลส

ทำบุญ ได้แค่สบายใจ…

คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

ทำบุญต้องได้บุญ

Comments

comments