ทุกข์มี …เพราะยึด

ทุกข์ยืด… เพราะอยาก

ทุกข์มาก…เพราะพลอย

ทุกข์น้อย…เพราะหยุด

ทุกข์หลุด…เพราะปล่อย