ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ไม่มีสิ่งใดคงที่ สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปๆ เป็นอนิจจัง

©ThikumpornTu

Comments

comments