อะไรที่ทำไปแล้ว
นึกถึงเมื่อใด
แล้วสบายใจ
นั่นคือบุญ

ส่วนอะไรที่ทำไปแล้ว
นึกถึงเมื่อใด
เกิดความไม่สบายใจ
นั่นคือบาป

-พุทธทาสภิกขุ-

Comments

comments