01

จิตที่มีความศรัทธา

เป็นจิตที่มีพลัง

จิตที่มีพลัง

เป็นจิตที่แจ่มใสเบิกบาน

จิตที่แจ่มใส่เบิกบาน

เป็นจิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ

จิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ

เป็นจิตที่มีพลังชีวิต…