เมื่อใด …
ที่เราพยายามจะเข้าใจคนอื่น
ม า ก ก ว่ า
ที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจเรา
เมื่อนั้น….ธรรม
ได้ เข้า ถึง ใจ ผู้ นั้น แล้ว