ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้ว
ไม่เป็นภาระ
ยกเว้น…”ความดี”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

7

Comments

comments