บทสวด ถวายผ้าอาบน้ำฝน

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง ทะโรมะ เส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัว และหลอดไฟ

อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฎิกานิ, ปุญฉะนานิ, ปถิปานิ จะ, ภิกขุสังขัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังขัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโข, อิมานิ, วัสสิกะสาฎิกามิ,
ปุญตะนานิ, ปภิปานิ จะ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ภิขุรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ

ถวายผ้าอาบน้ำฝน

Comments

comments