6

“ปาก จมูก เป็นประตู…หู ตา เป็นหน้าต่าง…
เราต้องคอยปิดเปิดให้ถูกกาลเวลา จึงจะได้รับประโยชน์และปลอดภัย”

…ท่านพ่อลี ธมฺมธโร