สุโข วิปาโก ปุญญานํ อธิปฺปาโย จ อิชฺฌติ
ขิปฺปญฺจ ปรมํ สนฺติ นิพฺพานมธิคจฺฉติ

ผลแห่งบุญนำสุขมาให้ และความประสงค์ ก็ย่อมสำเร็จ
อีกทั้งทำให้บรรลุพระนิพพาน อันเป็นบรมสันติสุขเร็วพลัน

[ วัดจากแดง ]

Comments

comments