ผู้เห็นคุณค่าของตัว
จึงเห็นคุณค่าของผู้อื่น
ว่ามีความรู้เช่นเดียวกัน
ไม่เบียดเบียนกัน…

Comments

comments