พรหมวิหาร ๔
พรหมวิหาร หมายถึง หลักความประพฤติอันเสริฐมี ๔ ประการ คือ
๑ เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข
๒ กรุณา ความสงสาร คิดช่วยเหลือผู้อิ่นให้พ้นทุกข์
๓ มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข
๔ อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่ลำเอียง โดยพิจารณาว่า ใครทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว

Comments

comments